Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Δανείων

Η τραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχει διαρκής πρόσβαση σε κεφάλαια τα οποία θα καταστήσουν την λήπτρια της πίστωσης ανταγωνιστική και καινοτόμο. Πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδυναμία, η καθεμία για τους δικούς της λόγους, εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μελέτη της οικονομικής τους θέσης και την εξεύρεση μιας νέας βιώσιμης χρηματοδοτικής φόρμουλας προσαρμοσμένης στις ανάγκες και δυνατότητές της.

Επίσης, με δεδομένο τον αποκλεισμό των πάσης φύσεως επιχειρηματικών δανείων από ευεργετικές νομοθετικές ρυθμίσεις όπως αυτή του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), οι επιχειρήσεις, ο πραγματικός πνεύμονας της οικονομίας, έχουν ως μόνη ουσιαστική ρεαλιστική επιλογή τον διακανονισμό των οφειλών τους απευθείας με τα συστημικά Τραπεζικά Ιδρύματα σύμφωνα και με τον πρόσφατα τροποποιηθέντα Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας (ΕΠΑΘ 148/1/5.10.2015).

Στην Grand Value και στον Όμιλο Artion, είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε και να σας κατευθύνουμε με βάση τις πραγματικές εναλλακτικές που διαθέτετε τόσο σχετικά με τις οφειλές – υποχρεώσεις σας όσο και με την χρηματοδότησή σας. Θέλουμε να σας τονίσουμε πως υπάρχουν λύσεις αρκεί να έχεις την τεχνογνωσία και την εμπειρία να τις αναζητήσεις.

Οι επιλογές σήμερα δεν είναι πάντα μονόδρομος και εμείς μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για:

Α. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια – κόκκινα δάνεια

Επιχείρηση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που εμπίπτει στα λεγόμενα κόκκινα δάνεια (μη εξυπηρετούμενα) ακόμα και αν είναι συνεπής ως προς τις καταβολές του, λαμβάνει πλέον μια ειδοποίηση από την τράπεζα με την οποία του δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσει όσες οφειλές του βρίσκονται σε καθυστέρηση ή ενδέχεται να εμφανίσουν καθυστέρηση στο προσεχές μέλλον. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) και προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 όπως τροποποιήθηκε.

Κίνδυνος μη υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης

Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε την διαδικασία αυτή κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε «μη συνεργάσιμος δανειολήπτης» αν είστε φυσικό πρόσωπο με αποτέλεσμα την διακινδύνευση της πρώτης και μοναδικής σας κατοικίας. Ομοίως τα νομικά πρόσωπα κινδυνεύουν με διαδικασίες είσπραξης σε βάρος της περιουσίας τους.

Φυσικά η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και απαιτεί προσέγγιση προσαρμοσμένη στα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα. Πιθανόν να δικαιούστε ως φυσικό πρόσωπο επιδότηση δόσης από το Δημόσιο για το δάνειό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβετε αναλυτικές και σίγουρες απαντήσεις.

Ν.4307/2014

Επιπρόσθετα, υπάρχει και η εναλλακτική επιλογή του νόμου 4307/2014 για μικρές επιχειρήσεις. Με τον νόμο αυτό έχουμε πλέον τρεις πιθανές διαδικασίες.

 1. Εξωδικαστικός διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
 2. Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων με δικαστική απόφαση, και
 3. Ριζική διαχείριση των οφειλών με δικαστική απόφαση με σκοπό την εξυγίανση ή εκκαθάριση της επιχείρησης

Το anadiarthrosi.gr, διαθέτει έμπειρους οικονομικούς αναλυτές και φοροτεχνικούς, οι οποίοι σε συνεργασία με το νομικό της τμήμα, θα υποστηρίξουν την επιχείρησή σας σε κάθε στάδιο διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας με τα τραπεζικά ιδρύματα, και θα αναλάβουν την κατάρτιση των υποβαλλόμενων φακέλων. Στόχος μας είναι η ένταξή σας στο καθεστώς του συνεργάσιμου δανειολήπτη ώστε να προστατεύσουμε την περιουσία σας είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Ενδεικτικές ενέργειες τις οποίες αναλαμβάνουμε προς υποστήριξή σας απέναντι στις Τράπεζες, είναι οι εξής:

 1. Έλεγχος νομιμότητας της υπογεγραμμένης δανειακής σας σύμβασης σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και της νομολογίας.
 2. Προετοιμασία φακέλου και ενημέρωσή σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας

To anadiarthrosi.gr μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας στην «ορθολογική» ρύθμιση αποπληρωμής των δανείων σας. Με τον όρο ορθολογική ρύθμιση δανείων εννοούμε τη οικονομοτεχνική μελέτη δανειακών υποχρεώσεωνσε σχέση με τη ρευστότητα της επιχείρησης και την αξία των περιουσιακών της στοιχείων. Οι επιλογές που δίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρκετές.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις

 • Μακροχρόνια ρύθμιση
  Αλλαγή τύπου και ύψους επιτοκίου
  Παράταση διάρκειας αποπληρωμής
  Μερική διαγραφή χρεών
 • Βραχυχρόνια ρύθμιση
  Πληρωμή τόκων αποκλειστικά για κάποιο διάστημα
  Περίοδος χάριτος
 • Οριστική ρύθμιση
  Εκχώρηση ενυπόθηκου ακινήτου
  Ανταλλαγή ακινήτου με στεγαστικό μικρότερης αξίας
  Πώληση και μίσθωση του ακινήτου

Για τον σκοπό της εκτίμησης των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων σας συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος θα προβεί σε μετρήσεις και υπολογισμούς πάντα σύμφωνα με την εμπορική αξία αυτών, με βάση τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα.

Β. Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης

Η τάση σε διεθνές επίπεδο είναι η στροφή της χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας σε εναλλακτικές πηγές. Πέραν των δανειακών συμβάσεων μέσω των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, θα σας παρουσιάσουμε και κάθε άλλη εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, η οποία βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα σας συμβουλεύσουμε για την επιλογή της αποδοτικότερης και ασφαλέστερης εξ αυτών με βάση τις δικές σας ανάγκες.

Γ. Εξυγίανση του ν. 3588/2007

Σε περίπτωση που οι άλλες μέθοδοι χρηματοδότησης δεν είναι επωφελείς για την περίπτωσή σας, υπάρχει και η εναλλακτική διαδικασία της εξυγίανσης της επιχείρησής σας και η συνέχιση της λειτουργίας της μέσα από τον μηχανισμό που προβλέπει η νομοθεσία. Τα στελέχη μας έχουν την απαραίτητη εμπειρία και κατάρτιση που απαιτείται, ώστε μέσα από τα προβλεπόμενα νομικά βήματα της διαδικασίας αυτής, να επιτύχετε την συμφωνία με τους πιστωτές σας και να επωφεληθείτε από την διαγραφή ενός σημαντικού μέρους των υποχρεώσεών σας .

Επιλέγοντας μας εξασφαλίζετε:

Συγκριτικό πλεονέκτημά μας ότι παρέχουμε σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως:

 • οικονομικές
 • υπηρεσίες ορκωτού λογιστή
 • νομικές συμβουλευτικές
 • υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων

Σημαντικό στοιχείο της ολοκληρωμένης οικονομικής υποστήριξης επιχειρήσεων είναι η έμφαση επί των ανταγωνιστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησής σας, μετατρέποντας τις φαινομενικές διαπραγματευτικές σας αδυναμίες σε πλεονεκτήματα.

Εάν η χρηματοδοτική αναδιάρθρωση εφαρμοσθεί σωστά και με συνέπεια από όλα τα μέρη μπορεί να οδηγήσει στην επιβίωση της επιχείρησης και σταδιακά να προσεγγίσει εκ νέου:

 • Προστασία εταιρικής και ατομικής περιουσίας
 • Κερδοφόρους ισολογισμούς
 • Πιστοληπτική αξιοπιστία
 • Δημιουργία καθαρής θέσης με μεταπωλητική αξία,

Για οποιαδήποτε συμβουλή –δυσκολία κατανόησης ή υπηρεσία σχετικά με κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια – αναζήτηση χρηματοδότησης της επιχείρησής σας – εξυγίανση, να μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Μαζί θα εντοπίσουμε την λύση που πραγματικά χρειάζεστε, πάντα τηρώντας κάθε αρχή εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας μέσα στα πλαίσια που εσείς θα ορίσετε και δεσμευόμαστε να είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για να σας υποστηρίξουμε σε όλη την πορεία της κάθε υπόθεσής σας.

 

Διαδικασία που ακολουθείτε για την αναδιάρθρωση δανείων