Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – Ν. 4469/2017

Σύντομη Παρουσίαση του Νόμου Πλαισίου

Από τις 3 Αυγούστου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/17). Ο Νόμος θα ισχύει ως το τέλος του 2019 και αποτελεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που γίνεται ολοένα και αυστηρότερο. 

Συνοπτικά, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση με όλα τα στοιχεία της εταιρείας, μία πρόταση αποπληρωμής και ένα πλάνο βιωσιμότητας και μετά από μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους δανειστές του καθορίζεται μια συνολική ρύθμιση για όλες τις υποχρεώσεις του. 

Με την ένταξη του στο νόμο ο οφειλέτης δύναται να πετύχει διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας στις τράπεζες, διαγραφή των προστίμων & προσαυξήσεων στο Δημόσιο, πάγωμα των προσαυξήσεων μη καταβολής και ρύθμιση σε έως 120 δόσεις οφειλών στο Δημόσιο, δυνατότητα επιπλέον διαγραφής και ευνοϊκής ρύθμισης με τις τράπεζες, και λοιπών ιδιωτών πιστωτών – προμηθευτών (περιλαμβάνονται οφειλές σε εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.)

Ποια χρέη ρυθμίζονται;

Οφειλές προς το δημόσιο:

Οι απαιτήσεις του δημοσίου που είναι ήδη βεβαιωμένες, κατά την 31/12/17, με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

Οφειλές υπέρ τρίτων:

Οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, κατά την 31/12/17, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική διοίκηση με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

Οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης:

Οι απαιτήσεις που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/17 με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του αρθ.4

Ειδικότερες Οφειλές:

Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το αρθ.479 του Αστικού Κώδικα

Οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς

Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα από δάνεια ή πιστώσεις

Εξαιρούνται:

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου οι οφειλές από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 2 παρ. 7)

Σκοπός Εξωδικαστικού Συμβιβασμού – Εμπλεκόμενα Μέρη

Πρόσωπα Συνδεδεμένα με τον Οφειλέτη

Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της απαρτίας των πιστωτών οι απαιτήσεις συνδεδεμένων προσώπων. 

Συγκεκριμένα: 
Για φυσικά πρόσωπα:
Οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού & τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη

Για νομικά πρόσωπα:
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν το νομικό πρόσωπο του οφειλέτη & οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Επίσης τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη.

Διαδικασία αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Διαδικασία

 1. Υποβολή Αίτησης από τον Οφειλέτη
 2. Ορισμός Συντονιστή από Υπουργείο
 3. Έλεγχος φακέλου από Συντονιστή
 4. Ενημέρωση Πιστωτών από Συντονιστή
 5. Απάντηση Πιστωτών για το αν συμμετέχουν στη διαδικασία
 6. Εφόσον συμμετέχουν έχουν διορία 1 μήνα για να αποδεχτούν την πρόταση του οφειλέτη ή να καταθέσουν πρόταση δική τους
 7. Μετά υπάρχει διορία 15 ημερών για παρατηρήσεις και διορθώσεις πάνω στις αντιπροτάσεις των πιστωτών
 8. Όποια πρόταση εγκρίνει ο οφειλέτης τίθεται σε ψηφοφορία μεταξύ των πιστωτών
 9. Αν μια πρόταση συγκεντρώσει τις ψήφους των 3/5 των πιστωτών (βάση ύψους οφειλής) εγκρίνεται και υλοποιείται. Αν καμία πρόταση δεν εγκριθεί τότε η διαδικασία θεωρείται άκαρπη.

Σημείωση: Για όλο το διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης στον μηχανισμό, αναστέλλονται τυχόν αποφάσεις ή ένδικα μέσα των πιστωτών εναντίον του οφειλέτη. (Διαταγές πληρωμής, εγγραφές προσημείωσης υποθήκης, πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, κλπ)

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Τι συμπεριλαμβάνει η αίτηση:

Βήμα 1ο:

Εισαγωγή των στοιχείων
της επιχείρησης|

Βήμα 2ο: 

Εισαγωγή του καταλόγου όλων των πιστωτών της επιχείρησης με πλήρη στοιχεία

Βήμα 3ο:

Εισαγωγή της πρότασης της επιχείρησης για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών της βάσει προβλεπόμενων οικονομικών στοιχείων

Βήμα 4ο:

Εισαγωγή στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της επιχείρησης

Βήμα 5ο:

Εισαγωγή του καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων

Βήμα 6ο:

Εισαγωγή της πλήρους περιγραφής των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων

Βήμα 7ο:

Εισαγωγή της πλήρους περιγραφής των στοιχείων κάθε συνοφειλέτη

Βήμα 8ο:

Εισαγωγή δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου
κατά τα τελευταία 5 έτη

Βήμα 9ο:

Εισαγωγή των στοιχείων κάθε
συνδεδεμένου νομικού προσώπου

Βήμα 10ο:

Εισαγωγή καταλόγου
αμειβόμενων προσώπων

Βήμα 11ο:

Εισαγωγή της αξίας
των ακινήτων

Βήμα 12ο:

Εισαγωγή λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

 

Μετά την δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στη διαδικασία από τον πιστωτή, ο συντονιστής κάνει έλεγχο απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών και γίνεται διορισμός Εμπειρογνώμονα (υποχρεωτικός μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αν και η συμμετοχή εμπειρογνώμονα είναι καθοριστική για την επιτυχή έκβαση των αιτήσεων και για τις μικρότερες επιχειρήσεις).

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή της έκθεσης βιωσιμότητας & σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών από τον εμπειρογνώμονα στον συντονιστή, η υποβολή τυχών αντιπροτάσεων από τους πιστωτές και η κοινωποίηση του σχεδίου (ή των σχεδίων) στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές.

Τέλος, ο οφειλέτης εγκρίνει ένα ή περισσότερα από τα σχέδια και οι πιστωτές ψηφίζουν υπέρ τού ή των σχεδίων με απαιτούμενη πλειοψηφία τουλάχιστων 60% των πιστωτών.

Μετά την τελική έγκριση της πρότασης υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη & συναινούντων πιστωτών και συντάσεται και κοινοποιήται πρακτικό περαίωσης από τον συντονιστή.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης έχει ως εξής:

Εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης οι πιστωτές αποστέλλουν ηλεκτρονικά: 

 • Δήλωση συμμετοχής
 • Δήλωση εμπιστευτικότητας
 • Βεβαίωση συνολικής απαίτησης
 • Δήλωση εκπροσώπου

Με την λήξη της προθεσμίας γίνεται έλεγχος απαρτίας και διαφοράς απαίτησης από τον συντονιστή, και γίνεται ο (προαιρετικός για τις μικρές επιχειρήσεις) διορισμός εμπειρογνώμονα από τους συμμετέχοντες πιστωτές με ελάχιστο ποσό απαιτήσεων ≥ 1/3 των συνολικών απαιτήσεων. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές. Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία κυρίσεται άκαρπη.

Έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών

Ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει στον συντονιστή, εντός (30) εργασίμων ημερών Έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας και (ανάλογα το μέγεθος της εταιρίας) σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε περίπτωση αμφισβήτισης απαιτήσεων, υποβάλεται και επαλήθευση οφειλών.

Σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί εμπειρογνώμονας (μικρές επιχειρήσεις)

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη που έχει εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή εντός των τελευταίων 12 μηνών πρίν την υποβολή της αίτησης.

Ο διαπραγματευτικός σας σύμμαχος στην
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών